โรงเรียนท่าศาลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 2 2 10 0 0 91
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
1126
จำนวน(คน) 50 27 157 0 0 892
ร้อยละ 4.44 % 2.40 % 13.94 % 0.00 % 0.00 % 79.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1231 คน
จำนวน(คน) 52 29 167 0 0 983
ร้อยละ 4.22 % 2.36 % 13.57 % 0.00 % 0.00 % 79.85 %

1231 : 52 , 29 , 167 , 0 , 0 , 983...4.22 , 2.36 , 13.57 , 0.00 , 0.00 , 79.85 = 248 : 20.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15%

Powered By www.thaieducation.net