โรงเรียนบ้านในถุ้ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 4 2 0 4 0 84
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
404
จำนวน(คน) 18 11 38 4 1 332
ร้อยละ 4.46 % 2.72 % 9.41 % 0.99 % 0.25 % 82.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 498 คน
จำนวน(คน) 22 13 38 8 1 416
ร้อยละ 4.42 % 2.61 % 7.63 % 1.61 % 0.20 % 83.53 %

498 : 22 , 13 , 38 , 8 , 1 , 416...4.42 , 2.61 , 7.63 , 1.61 , 0.20 , 83.53 = 82 : 16.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 498 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47%

Powered By www.thaieducation.net