โรงเรียนบ้านในถุ้ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 4 2 0 4 0 85
ร้อยละ 4.21 % 2.11 % 0.00 % 4.21 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 18 11 38 4 1 328
ร้อยละ 4.50 % 2.75 % 9.50 % 1.00 % 0.25 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 495 คน
จำนวน(คน) 22 13 38 8 1 413
ร้อยละ 4.44 % 2.63 % 7.68 % 1.62 % 0.20 % 83.43 %

495 : 22 , 13 , 38 , 8 , 1 , 413...4.44 , 2.63 , 7.68 , 1.62 , 0.20 , 83.43 = 82 : 16.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 495 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57%

Powered By www.thaieducation.net