โรงเรียนบ้านในถุ้ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 5 4 3 0 0 83
ร้อยละ 5.26 % 4.21 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 87.37 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 33 28 39 0 0 300
ร้อยละ 8.25 % 7.00 % 9.75 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 495 คน
จำนวน(คน) 38 32 42 0 0 383
ร้อยละ 7.68 % 6.46 % 8.48 % 0.00 % 0.00 % 77.37 %

495 : 38 , 32 , 42 , 0 , 0 , 383...7.68 , 6.46 , 8.48 , 0.00 , 0.00 , 77.37 = 112 : 22.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 495 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 22.63%

Powered By www.thaieducation.net