โรงเรียนบ้านท่าสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 35
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 8 7 14 6 0 161
ร้อยละ 4.08 % 3.57 % 7.14 % 3.06 % 0.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 10 7 14 6 0 196
ร้อยละ 4.29 % 3.00 % 6.01 % 2.58 % 0.00 % 84.12 %

233 : 10 , 7 , 14 , 6 , 0 , 196...4.29 , 3.00 , 6.01 , 2.58 , 0.00 , 84.12 = 37 : 15.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.88%

Powered By www.thaieducation.net