โรงเรียนบ้านท่าสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 32
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 10 1 11 13 1 161
ร้อยละ 5.08 % 0.51 % 5.58 % 6.60 % 0.51 % 81.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 12 2 12 13 1 193
ร้อยละ 5.15 % 0.86 % 5.15 % 5.58 % 0.43 % 82.83 %

233 : 12 , 2 , 12 , 13 , 1 , 193...5.15 , 0.86 , 5.15 , 5.58 , 0.43 , 82.83 = 40 : 17.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net