โรงเรียนบ้านท่าสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 2 1 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.71 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 3 4 6 0 0 191
ร้อยละ 1.47 % 1.96 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 93.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 3 6 7 1 0 222
ร้อยละ 1.26 % 2.51 % 2.93 % 0.42 % 0.00 % 92.89 %

239 : 3 , 6 , 7 , 1 , 0 , 222...1.26 , 2.51 , 2.93 , 0.42 , 0.00 , 92.89 = 17 : 7.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11%

Powered By www.thaieducation.net