โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 13 10 3 8 0 60
ร้อยละ 13.83 % 10.64 % 3.19 % 8.51 % 0.00 % 63.83 %
ระดับประถมศึกษา
626
จำนวน(คน) 30 21 33 37 8 497
ร้อยละ 4.79 % 3.35 % 5.27 % 5.91 % 1.28 % 79.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
217
จำนวน(คน) 7 7 9 6 2 186
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 4.15 % 2.76 % 0.92 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 937 คน
จำนวน(คน) 50 38 45 51 10 743
ร้อยละ 5.34 % 4.06 % 4.80 % 5.44 % 1.07 % 79.30 %

720 : 43 , 31 , 36 , 45 , 8 , 557...5.97 , 4.31 , 5.00 , 6.25 , 1.11 , 77.36 = 163 : 22.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 937 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70%

Powered By www.thaieducation.net