โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 16 7 4 6 0 62
ร้อยละ 16.84 % 7.37 % 4.21 % 6.32 % 0.00 % 65.26 %
ระดับประถมศึกษา
624
จำนวน(คน) 20 14 39 21 1 529
ร้อยละ 3.21 % 2.24 % 6.25 % 3.37 % 0.16 % 84.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
225
จำนวน(คน) 13 6 16 6 0 184
ร้อยละ 5.78 % 2.67 % 7.11 % 2.67 % 0.00 % 81.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 944 คน
จำนวน(คน) 49 27 59 33 1 775
ร้อยละ 5.19 % 2.86 % 6.25 % 3.50 % 0.11 % 82.10 %

719 : 36 , 21 , 43 , 27 , 1 , 591...5.01 , 2.92 , 5.98 , 3.76 , 0.14 , 82.20 = 128 : 17.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 944 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90%

Powered By www.thaieducation.net