โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 14 11 0 7 0 63
ร้อยละ 14.74 % 11.58 % 0.00 % 7.37 % 0.00 % 66.32 %
ระดับประถมศึกษา
624
จำนวน(คน) 51 30 48 19 0 476
ร้อยละ 8.17 % 4.81 % 7.69 % 3.04 % 0.00 % 76.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
225
จำนวน(คน) 14 9 15 6 0 181
ร้อยละ 6.22 % 4.00 % 6.67 % 2.67 % 0.00 % 80.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 944 คน
จำนวน(คน) 79 50 63 32 0 720
ร้อยละ 8.37 % 5.30 % 6.67 % 3.39 % 0.00 % 76.27 %

719 : 65 , 41 , 48 , 26 , 0 , 539...9.04 , 5.70 , 6.68 , 3.62 , 0.00 , 74.97 = 180 : 25.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 944 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73%

Powered By www.thaieducation.net