โรงเรียนวัดชลธาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 18
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 7 2 16 0 0 61
ร้อยละ 8.14 % 2.33 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 70.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 8 5 16 0 0 79
ร้อยละ 7.41 % 4.63 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 73.15 %

108 : 8 , 5 , 16 , 0 , 0 , 79...7.41 , 4.63 , 14.81 , 0.00 , 0.00 , 73.15 = 29 : 26.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85%

Powered By www.thaieducation.net