โรงเรียนวัดชลธาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 2 1 1 15
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 4.76 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 5 0 8 5 8 57
ร้อยละ 6.02 % 0.00 % 9.64 % 6.02 % 9.64 % 68.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 7 0 10 6 9 72
ร้อยละ 6.73 % 0.00 % 9.62 % 5.77 % 8.65 % 69.23 %

104 : 7 , 0 , 10 , 6 , 9 , 72...6.73 , 0.00 , 9.62 , 5.77 , 8.65 , 69.23 = 32 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net