โรงเรียนปทุมานุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 4 12 6 8 0 64
ร้อยละ 4.26 % 12.77 % 6.38 % 8.51 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
965
จำนวน(คน) 11 6 157 34 0 757
ร้อยละ 1.14 % 0.62 % 16.27 % 3.52 % 0.00 % 78.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1059 คน
จำนวน(คน) 15 18 163 42 0 821
ร้อยละ 1.42 % 1.70 % 15.39 % 3.97 % 0.00 % 77.53 %

1059 : 15 , 18 , 163 , 42 , 0 , 821...1.42 , 1.70 , 15.39 , 3.97 , 0.00 , 77.53 = 238 : 22.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1059 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 238 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net