โรงเรียนปทุมานุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 6 2 5 7 0 74
ร้อยละ 6.38 % 2.13 % 5.32 % 7.45 % 0.00 % 78.72 %
ระดับประถมศึกษา
965
จำนวน(คน) 6 2 140 48 2 767
ร้อยละ 0.62 % 0.21 % 14.51 % 4.97 % 0.21 % 79.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1059 คน
จำนวน(คน) 12 4 145 55 2 841
ร้อยละ 1.13 % 0.38 % 13.69 % 5.19 % 0.19 % 79.41 %

1059 : 12 , 4 , 145 , 55 , 2 , 841...1.13 , 0.38 , 13.69 , 5.19 , 0.19 , 79.41 = 218 : 20.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1059 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net