โรงเรียนปทุมานุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 14 14 4 14 18 30
ร้อยละ 14.89 % 14.89 % 4.26 % 14.89 % 19.15 % 31.91 %
ระดับประถมศึกษา
965
จำนวน(คน) 104 104 139 104 243 271
ร้อยละ 10.78 % 10.78 % 14.40 % 10.78 % 25.18 % 28.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1059 คน
จำนวน(คน) 118 118 143 118 261 301
ร้อยละ 11.14 % 11.14 % 13.50 % 11.14 % 24.65 % 28.42 %

1059 : 118 , 118 , 143 , 118 , 261 , 301...11.14 , 11.14 , 13.50 , 11.14 , 24.65 , 28.42 = 758 : 71.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1059 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 758 คน คิดเป็นร้อยละ 71.58%

Powered By www.thaieducation.net