โรงเรียนวัดประดู่หอม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 7
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 15
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 22
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %

32 : 4 , 0 , 6 , 0 , 0 , 22...12.50 , 0.00 , 18.75 , 0.00 , 0.00 , 68.75 = 10 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25%

Powered By www.thaieducation.net