โรงเรียนวัดพระเลียบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 11
ร้อยละ 17.65 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 1 19 1 0 82
ร้อยละ 7.21 % 0.90 % 17.12 % 0.90 % 0.00 % 73.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 11 3 20 1 0 93
ร้อยละ 8.59 % 2.34 % 15.63 % 0.78 % 0.00 % 72.66 %

128 : 11 , 3 , 20 , 1 , 0 , 93...8.59 , 2.34 , 15.63 , 0.78 , 0.00 , 72.66 = 35 : 27.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.34%

Powered By www.thaieducation.net