โรงเรียนวัดทางขึ้น (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 29
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 4 5 5 3 2 109
ร้อยละ 3.13 % 3.91 % 3.91 % 2.34 % 1.56 % 85.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 7 7 8 3 2 138
ร้อยละ 4.24 % 4.24 % 4.85 % 1.82 % 1.21 % 83.64 %

165 : 7 , 7 , 8 , 3 , 2 , 138...4.24 , 4.24 , 4.85 , 1.82 , 1.21 , 83.64 = 27 : 16.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net