โรงเรียนวัดทางขึ้น (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 121
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.94 % 0.79 % 0.00 % 95.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 2 0 157
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.05 % 1.22 % 0.00 % 95.73 %

164 : 0 , 0 , 5 , 2 , 0 , 157...0.00 , 0.00 , 3.05 , 1.22 , 0.00 , 95.73 = 7 : 4.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27%

Powered By www.thaieducation.net