โรงเรียนวัดยางงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 14
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 10 10 0 0 75
ร้อยละ 3.06 % 10.20 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 76.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 5 12 10 1 0 89
ร้อยละ 4.27 % 10.26 % 8.55 % 0.85 % 0.00 % 76.07 %

117 : 5 , 12 , 10 , 1 , 0 , 89...4.27 , 10.26 , 8.55 , 0.85 , 0.00 , 76.07 = 28 : 23.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93%

Powered By www.thaieducation.net