โรงเรียนวัดยางงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 4 0 3 0 8
ร้อยละ 21.05 % 21.05 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 7 10 16 4 1 61
ร้อยละ 7.07 % 10.10 % 16.16 % 4.04 % 1.01 % 61.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 11 14 16 7 1 69
ร้อยละ 9.32 % 11.86 % 13.56 % 5.93 % 0.85 % 58.47 %

118 : 11 , 14 , 16 , 7 , 1 , 69...9.32 , 11.86 , 13.56 , 5.93 , 0.85 , 58.47 = 49 : 41.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53%

Powered By www.thaieducation.net