โรงเรียนวัดเทวดาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 10 6 0 0 53
ร้อยละ 2.82 % 14.08 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 74.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 5 5 0 0 51
ร้อยละ 1.61 % 8.06 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 3 15 11 0 0 116
ร้อยละ 2.07 % 10.34 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

83 : 2 , 10 , 6 , 0 , 0 , 65...2.41 , 12.05 , 7.23 , 0.00 , 0.00 , 78.31 = 18 : 21.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net