โรงเรียนวัดเทวดาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 0 11 1 11 49
ร้อยละ 1.37 % 0.00 % 15.07 % 1.37 % 15.07 % 67.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 55
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 5 0 19 1 11 116
ร้อยละ 3.29 % 0.00 % 12.50 % 0.66 % 7.24 % 76.32 %

85 : 1 , 0 , 11 , 1 , 11 , 61...1.18 , 0.00 , 12.94 , 1.18 , 12.94 , 71.76 = 24 : 28.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68%

Powered By www.thaieducation.net