โรงเรียนวัดเทวดาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 9
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 59
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 63
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 10 0 15 0 0 131
ร้อยละ 6.41 % 0.00 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 83.97 %

81 : 4 , 0 , 9 , 0 , 0 , 68...4.94 , 0.00 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 83.95 = 13 : 16.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03%

Powered By www.thaieducation.net