โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 2 0 3 8
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 20.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 2 3 1 5 23
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 7.69 % 2.56 % 12.82 % 58.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 7 2 5 1 8 31
ร้อยละ 12.96 % 3.70 % 9.26 % 1.85 % 14.81 % 57.41 %

54 : 7 , 2 , 5 , 1 , 8 , 31...12.96 , 3.70 , 9.26 , 1.85 , 14.81 , 57.41 = 23 : 42.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59%

Powered By www.thaieducation.net