โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 6
ร้อยละ 18.75 % 18.75 % 6.25 % 18.75 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 7 4 5 4 8 10
ร้อยละ 18.42 % 10.53 % 13.16 % 10.53 % 21.05 % 26.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 10 7 6 7 8 16
ร้อยละ 18.52 % 12.96 % 11.11 % 12.96 % 14.81 % 29.63 %

54 : 10 , 7 , 6 , 7 , 8 , 16...18.52 , 12.96 , 11.11 , 12.96 , 14.81 , 29.63 = 38 : 70.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37%

Powered By www.thaieducation.net