โรงเรียนบ้านสำนักม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 19
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 7 2 10 6 0 65
ร้อยละ 7.78 % 2.22 % 11.11 % 6.67 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 9 2 10 6 0 84
ร้อยละ 8.11 % 1.80 % 9.01 % 5.41 % 0.00 % 75.68 %

111 : 9 , 2 , 10 , 6 , 0 , 84...8.11 , 1.80 , 9.01 , 5.41 , 0.00 , 75.68 = 27 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32%

Powered By www.thaieducation.net