โรงเรียนบ้านสำนักม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 3 3 9 4 0 72
ร้อยละ 3.30 % 3.30 % 9.89 % 4.40 % 0.00 % 79.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 4 4 10 5 0 87
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 79.09 %

110 : 4 , 4 , 10 , 5 , 0 , 87...3.64 , 3.64 , 9.09 , 4.55 , 0.00 , 79.09 = 23 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91%

Powered By www.thaieducation.net