โรงเรียนบ้านสำนักม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 16
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 3 3 10 3 0 69
ร้อยละ 3.41 % 3.41 % 11.36 % 3.41 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 4 3 11 4 0 85
ร้อยละ 3.74 % 2.80 % 10.28 % 3.74 % 0.00 % 79.44 %

107 : 4 , 3 , 11 , 4 , 0 , 85...3.74 , 2.80 , 10.28 , 3.74 , 0.00 , 79.44 = 22 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net