โรงเรียนวัดจันทาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 23
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 105
ร้อยละ 2.73 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 128
ร้อยละ 2.88 % 2.16 % 2.88 % 0.00 % 0.00 % 92.09 %

139 : 4 , 3 , 4 , 0 , 0 , 128...2.88 , 2.16 , 2.88 , 0.00 , 0.00 , 92.09 = 11 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.91%

Powered By www.thaieducation.net