โรงเรียนวัดปลักปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 2 1 1 1 21
ร้อยละ 16.13 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 2 4 8 2 2 120
ร้อยละ 1.45 % 2.90 % 5.80 % 1.45 % 1.45 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 7 6 9 3 3 141
ร้อยละ 4.14 % 3.55 % 5.33 % 1.78 % 1.78 % 83.43 %

169 : 7 , 6 , 9 , 3 , 3 , 141...4.14 , 3.55 , 5.33 , 1.78 , 1.78 , 83.43 = 28 : 16.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57%

Powered By www.thaieducation.net