โรงเรียนบ้านปากเจา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 0 3 2 1 31
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 7.50 % 5.00 % 2.50 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 0 1 11 3 10 113
ร้อยละ 0.00 % 0.72 % 7.97 % 2.17 % 7.25 % 81.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 3 1 14 5 11 144
ร้อยละ 1.69 % 0.56 % 7.87 % 2.81 % 6.18 % 80.90 %

178 : 3 , 1 , 14 , 5 , 11 , 144...1.69 , 0.56 , 7.87 , 2.81 , 6.18 , 80.90 = 34 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10%

Powered By www.thaieducation.net