โรงเรียนบ้านปากเจา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 37
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 2 0 3 2 1 133
ร้อยละ 1.42 % 0.00 % 2.13 % 1.42 % 0.71 % 94.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 4 0 4 2 1 170
ร้อยละ 2.21 % 0.00 % 2.21 % 1.10 % 0.55 % 93.92 %

181 : 4 , 0 , 4 , 2 , 1 , 170...2.21 , 0.00 , 2.21 , 1.10 , 0.55 , 93.92 = 11 : 6.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08%

Powered By www.thaieducation.net