โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 3 3 11 0 11
ร้อยละ 15.15 % 9.09 % 9.09 % 33.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 11 3 5 30 0 33
ร้อยละ 13.41 % 3.66 % 6.10 % 36.59 % 0.00 % 40.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 16 6 8 41 0 44
ร้อยละ 13.91 % 5.22 % 6.96 % 35.65 % 0.00 % 38.26 %

115 : 16 , 6 , 8 , 41 , 0 , 44...13.91 , 5.22 , 6.96 , 35.65 , 0.00 , 38.26 = 71 : 61.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 61.74%

Powered By www.thaieducation.net