โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 4 12 0 15
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 12.50 % 37.50 % 0.00 % 46.88 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 13 4 10 27 0 27
ร้อยละ 16.05 % 4.94 % 12.35 % 33.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 13 5 14 39 0 42
ร้อยละ 11.50 % 4.42 % 12.39 % 34.51 % 0.00 % 37.17 %

113 : 13 , 5 , 14 , 39 , 0 , 42...11.50 , 4.42 , 12.39 , 34.51 , 0.00 , 37.17 = 71 : 62.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 62.83%

Powered By www.thaieducation.net