โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 3 3 4 0 20
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 12.12 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 2 6 6 0 63
ร้อยละ 7.23 % 2.41 % 7.23 % 7.23 % 0.00 % 75.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 9 5 9 10 0 83
ร้อยละ 7.76 % 4.31 % 7.76 % 8.62 % 0.00 % 71.55 %

116 : 9 , 5 , 9 , 10 , 0 , 83...7.76 , 4.31 , 7.76 , 8.62 , 0.00 , 71.55 = 33 : 28.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45%

Powered By www.thaieducation.net