โรงเรียนบ้านฉาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 7 5 28 0 0 28
ร้อยละ 10.29 % 7.35 % 41.18 % 0.00 % 0.00 % 41.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 7 6 29 0 0 44
ร้อยละ 8.14 % 6.98 % 33.72 % 0.00 % 0.00 % 51.16 %

86 : 7 , 6 , 29 , 0 , 0 , 44...8.14 , 6.98 , 33.72 , 0.00 , 0.00 , 51.16 = 42 : 48.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84%

Powered By www.thaieducation.net