โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 12 10 20 6 0 94
ร้อยละ 8.45 % 7.04 % 14.08 % 4.23 % 0.00 % 66.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 26
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 19 10 27 6 0 144
ร้อยละ 9.22 % 4.85 % 13.11 % 2.91 % 0.00 % 69.90 %

169 : 14 , 10 , 21 , 6 , 0 , 118...8.28 , 5.92 , 12.43 , 3.55 , 0.00 , 69.82 = 51 : 30.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10%

Powered By www.thaieducation.net