โรงเรียนบ้านพังปริง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 3 0 2 0 7
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 2 15 2 0 92
ร้อยละ 5.13 % 1.71 % 12.82 % 1.71 % 0.00 % 78.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 43
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 11 7 21 4 0 142
ร้อยละ 5.95 % 3.78 % 11.35 % 2.16 % 0.00 % 76.76 %

132 : 9 , 5 , 15 , 4 , 0 , 99...6.82 , 3.79 , 11.36 , 3.03 , 0.00 , 75.00 = 33 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24%

Powered By www.thaieducation.net