โรงเรียนบ้านพังปริง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 11
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 7 5 18 2 0 85
ร้อยละ 5.98 % 4.27 % 15.38 % 1.71 % 0.00 % 72.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 1 8 1 0 41
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 15.09 % 1.89 % 0.00 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 10 8 26 3 0 137
ร้อยละ 5.43 % 4.35 % 14.13 % 1.63 % 0.00 % 74.46 %

131 : 8 , 7 , 18 , 2 , 0 , 96...6.11 , 5.34 , 13.74 , 1.53 , 0.00 , 73.28 = 35 : 26.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.54%

Powered By www.thaieducation.net