โรงเรียนบ้านพังปริง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 2 0 0 7 0 106
ร้อยละ 1.74 % 0.00 % 0.00 % 6.09 % 0.00 % 92.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 51
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 96.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 3 0 0 8 0 170
ร้อยละ 1.66 % 0.00 % 0.00 % 4.42 % 0.00 % 93.92 %

128 : 2 , 0 , 0 , 7 , 0 , 119...1.56 , 0.00 , 0.00 , 5.47 , 0.00 , 92.97 = 9 : 7.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08%

Powered By www.thaieducation.net