โรงเรียนบ้านบ่อกรูด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 7
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 14.29 % 7.14 % 14.29 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 3 9 1 3 32
ร้อยละ 9.43 % 5.66 % 16.98 % 1.89 % 5.66 % 60.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 6 4 11 2 5 39
ร้อยละ 8.96 % 5.97 % 16.42 % 2.99 % 7.46 % 58.21 %

67 : 6 , 4 , 11 , 2 , 5 , 39...8.96 , 5.97 , 16.42 , 2.99 , 7.46 , 58.21 = 28 : 41.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79%

Powered By www.thaieducation.net