โรงเรียนบ้านบ่อกรูด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 8
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 13.33 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 5 3 13 1 3 27
ร้อยละ 9.62 % 5.77 % 25.00 % 1.92 % 5.77 % 51.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 6 4 15 2 5 35
ร้อยละ 8.96 % 5.97 % 22.39 % 2.99 % 7.46 % 52.24 %

67 : 6 , 4 , 15 , 2 , 5 , 35...8.96 , 5.97 , 22.39 , 2.99 , 7.46 , 52.24 = 32 : 47.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76%

Powered By www.thaieducation.net