โรงเรียนบ้านบ่อกรูด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 2 1 3 7
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 20.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 6 4 14 1 2 25
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 26.92 % 1.92 % 3.85 % 48.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 7 5 16 2 5 32
ร้อยละ 10.45 % 7.46 % 23.88 % 2.99 % 7.46 % 47.76 %

67 : 7 , 5 , 16 , 2 , 5 , 32...10.45 , 7.46 , 23.88 , 2.99 , 7.46 , 47.76 = 35 : 52.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24%

Powered By www.thaieducation.net