โรงเรียนวัดดอนใคร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 25
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 5 0 20 0 0 123
ร้อยละ 3.38 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 83.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 15 1 0 35
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 28.30 % 1.89 % 0.00 % 66.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 8 0 38 1 0 183
ร้อยละ 3.48 % 0.00 % 16.52 % 0.43 % 0.00 % 79.57 %

177 : 6 , 0 , 23 , 0 , 0 , 148...3.39 , 0.00 , 12.99 , 0.00 , 0.00 , 83.62 = 29 : 16.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43%

Powered By www.thaieducation.net