โรงเรียนวัดดอนใคร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 22
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 10 3 25 3 0 107
ร้อยละ 6.76 % 2.03 % 16.89 % 2.03 % 0.00 % 72.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 2 0 14 1 0 47
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 21.88 % 1.56 % 0.00 % 73.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 15 3 42 4 0 176
ร้อยละ 6.25 % 1.25 % 17.50 % 1.67 % 0.00 % 73.33 %

176 : 13 , 3 , 28 , 3 , 0 , 129...7.39 , 1.70 , 15.91 , 1.70 , 0.00 , 73.30 = 47 : 26.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net