โรงเรียนวัดดอนใคร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 17
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 6 2 24 3 3 113
ร้อยละ 3.97 % 1.32 % 15.89 % 1.99 % 1.99 % 74.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 5 1 15 0 0 46
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 22.39 % 0.00 % 0.00 % 68.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 17 3 43 3 3 176
ร้อยละ 6.94 % 1.22 % 17.55 % 1.22 % 1.22 % 71.84 %

178 : 12 , 2 , 28 , 3 , 3 , 130...6.74 , 1.12 , 15.73 , 1.69 , 1.69 , 73.03 = 48 : 26.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16%

Powered By www.thaieducation.net