โรงเรียนวัดสากเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 11
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 10 1 7 0 0 29
ร้อยละ 21.28 % 2.13 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 61.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 12 2 8 0 0 40
ร้อยละ 19.35 % 3.23 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %

62 : 12 , 2 , 8 , 0 , 0 , 40...19.35 , 3.23 , 12.90 , 0.00 , 0.00 , 64.52 = 22 : 35.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48%

Powered By www.thaieducation.net