โรงเรียนวัดโทเอก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 6
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 3 0 20 0 0 70
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 21.51 % 0.00 % 0.00 % 75.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 36
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 76.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 7 0 31 0 0 112
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 20.67 % 0.00 % 0.00 % 74.67 %

103 : 4 , 0 , 23 , 0 , 0 , 76...3.88 , 0.00 , 22.33 , 0.00 , 0.00 , 73.79 = 27 : 26.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net