โรงเรียนวัดโทเอก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 6
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 0 20 0 0 71
ร้อยละ 3.19 % 0.00 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 35
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 7 0 31 0 0 112
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 20.67 % 0.00 % 0.00 % 74.67 %

104 : 4 , 0 , 23 , 0 , 0 , 77...3.85 , 0.00 , 22.12 , 0.00 , 0.00 , 74.04 = 27 : 25.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net